تگ - تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

رویکردهای متفاوت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در مراکز داده

مقدمه
در این مقاله تجارب موفق پیشین حاصل از سیاستهای پیشگیرانه ی تعمیر و نگهداری (PM)[1] در سیستمهای برق و سرمایش مرکز داده بررسی شده است. همچنین روش های عملی (جایگزینی اجزا ،کالیبراسیون مجدد) و تکنیک های غیرتهاجمی PM (بررسی حرارتی، نظارت نرم افزاری)...