تگ - پروژه مرکزداده

مقاله دربارهٔ پروژه مرکزداده

مقاله‌های این صفحه دربارهٔ پروژه مرکز داده است و از نیاز کسب‌وکار که ساختن مرکزداده را مطرح می‌کند، تا مدل رشد پس از ساخت تاسیسات را در بر می‌گیرد:

  • طراحی
  • معماری
  • برنامه‌ریزی سیستم
  • مدیریت پروژه
  • فرایند استانداردسازی
  • راه‌اندازی
  • مدل رشد