تگ - تاثیرات کربن (Carbon Footprint)

تخمین تاثیرات کربنی صنعت مرکز داده

مقدمه
مسائل و مشکلات ناشی از کربن [1] و انرژی در تیترها و اخبار بین‌المللی به دفعات زیاد مشاهده شده است. به طور مداوم پژوهش‌های بسیاری توسط دولت ها، سازمان های غیرانتفاعی و شرکت‌ها جهت تحلیل تاثیرت  کربنی‌شان بر محیط انجام می‌شود. هدف از این...