تگ - کف کاذب مرکز داده

اثر مثبت “کابل‌کشی زیر سقف” بر صرفه‌جویی در انرژی مراکز داده

مقدمه
با وجودی که استفاده از کف کاذب در نقش پلنومی برای تامین هوای سرد به ورودی‌های سرور، از منظر بهره‌وری انرژی، اقدام بسیار موفقی نبوده، اما همچنان یکی از روش‌های متداول در تجهیزات سرمایش مرکز داده محسوب می‌شود. هوای سرد توسط فن های دستگاه...