آرشیو - اردیبهشت 1399

۹ مقاله APC درباره سرمایش مرکزداده

۹ مقالهٔ APC دربارهٔ سرمایش مرکزداده
در این مطلب ۹ مقاله دربارهٔ سرمایش مرکزداده معرفی می‌شود. این مقاله‌ها را نیل راسموسن نوشته که سال‌ها است سمت معاونِ رئیس و مدیر فناوری APC را بر عهده دارد. او در حوزهٔ راهکارهای زیرساختِ مرکزدادهٔ پرظرفیت و...

مقایسهٔ توزیع برق متناوب (AC) و مستقیم (DC) در مرکزداده

مقایسهٔ توزیع برق متناوب (AC) و مستقیم (DC) در مرکزداده [1]
مقدمه
برای تامین برق تجهیزات فاوای مرکزداده می‌توان از برق AC (متناوب) یا DC (مستقیم) استفاده کرد. معمولا برق متناوب در شبکهٔ توزیع شهری با ولتاژ ۱۲۰ یا ۲۰۸ یا ۲۳۰ توزیع می‌شود. برق مستقیم نیز...

پروژه‌های مرکزداده: مدیریت پروژه

پروژه‌های مرکزداده: مدیریت پروژه [1]
مقدمه
در پروژه‌های جدید یا پروژه‌های ارتقای زیرساخت فیزیکی مرکزدادهٔ موجود، برای اینکه کارآمد اجرا بشوند و بتوان سیستم موفقی برپا کرد، به‌کاربردن فرایندهای ساخت‌یافته و استاندارد ضروری است. الگوی...