تگ - TCO

رویه های شرکت اشنایدر در خدمات صنعت مرکزداده

پروژه های مرکز داده: فرایندهای استاندارد
یک پروژه­ ی ساخت یک مرکز داده ، می تواند در قالب پروژه­ای کوچک و یا بزرگ، ساخت ساختمانی جدید و یا مقاوم­ سازی ساختمان قدیمی، پروژهای کامل و یا بخشی از پروژه باشد. اجرای چنین پروژه­ای ممکن است شامل تغییر در...