تگ - چرخه عمر مرکزداده (Data Center Life Cycle)

اصول مدیریت چرخه ی عمر برای صاحبان مرکز داده

مقدمه
صاحبان مرکز داده انتظار دارند که حتی در صورت تغییر الزامات IT یا کسب و کار، باز هم سیستم‌های زیرساخت فیزیکی به طور مستمر و و متناسب با مشخصات عملکرد طراحی تجهیزات، تا پایان عمر مفید در نظر گرفته شده، به کار خود ادامه دهند. میزان آشنایی و درک...