تماشاخانه

آموزش مهندسی مرکزداده

مهندسی مرکزداده دانشی میان رشته است. منابع آموزشی این رشته بسیار محدود است و شاید به سختی بتوان ده کتاب تخصصی و بروز را برای آموزش آکادمیک این رشته نام برد. اما در صورت تفکیک صحیح ماژول ها می توان منابع با ارزشی را شناسایی و استفاده کرد. ماژول های اصلی این رشته شامل برق، سرمایش، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت و ایمنی، معماری و طراحی است. 

محتوای تصویری یکی از بهترین روش های ارایه مطلب می باشد که در زیر منتخبی از این منابع را در اختیار شما قرار داده شده است.