تگ - پردازش در لبه

چرا تاخیر زمانی یک دشمن برای مرکز داده است و پردازش در لبه چگونه با آن مقابله میکند؟

شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری به ارتباطات سریع و قابل اطمینان شبکه ای برای حفظ مولد بودن کارمندان متکی هستند. حال چه نیاز به دسترسی به نرم افزارهای شبکه داشته باشند و یا بخواهند یک ویدئو را منتشر کنند. اما این برنامه های کاربردی زمانی که اتصالات شبکه...