آرشیو - بهمن 1398

مقایسهٔ انواع معماری توزیع برق در مرکزداده

مقایسهٔ انواع معماری توزیع برق در مرکزداده [1]
مقدمه
بسیاری از مراکزدادهٔ فعلی، برای تغذیهٔ برق تجهیزات فاوای خود هنوز از معماری توزیع برق چهل سال پیش استفاده می‌کنند. شیوهٔ تامین برق مرکزداده با گذشت زمان بسیار تغییر کرده و معماری قدیمی به...